جواب دادن به تلفن

0 31

ببخشید شما؟

برای این که پشت تلفن مکالمه موثر و صحیحی داشته باشید باید یک سری از فعل ها و اصطلاحات تکرارشونده را خیلی خیلی خوب یاد بگیرید.

 

در این درس یاد می گیریم چطور تلفن را جواب دهیم و خودمان را معرفی کنیم.

مکالمه زیر را بخوانید و به اصطلاحات کلیدی آن دقت کنید:

 

:Conversation 1

?Operator: Hello, Irancell. How can I help you

?Hamid: This is Hamid Karami. Can I have extension 3421

.Operator: Certainly, hold on a minute, I’ll put you through

 

 :Conversation 2 

.Jack: Bob Peterson’s office, Jack speaking

?Mary: This is Peter Jackson calling. Is Bob in

***************************

  یک لحظه منتظر باشید.      .Hold on a minute*

الان شما را (به ایشان) وصل می کنم.   .I’ll put you through*

شماره داخلی    extension*

خودتان را معرفی کنید.

پشت تلفن خودتان را این طوری معرفی کنید:

.This is Ken
.Hello, Ken speaking

اگر خواستید رسمی تر صحبت کنید بگویید:

.This is Jennifer Miller speaking

.Hello, Jennifer Smith speaking

اگر تلفن یک شرکت یا موسسه را جواب می دهید، اسم شرکت را بگویید و بپرسید چطور می توانید کمک کنید.

?Good morning, Nokia Company. How may I help you

?Iran Insurance. How can I be of service today

تمرین

1. حالا فرض کنید منشی یک شرکت هستید، تلفن زنگ می زند و شما گوشی را برمی دارید. چه می گویید؟

2. یخچال ال جی شما مشکلی پیدا کرده و با شرکت تماس می گیرید. گوشی را برمی دارند. اپراتور چه می گوید و شما خودتان را چطور معرفی می کنید؟ 

Leave A Reply

Your email address will not be published.